☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Herb Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Realizowane systemowe projekty EFS - GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

 

naglowek projektu Stawiam na przyszlosc

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY


„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Wdrażane projekty systemowe EFS w ramach "Gwarancji dla młodzieży" w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP:

1)  projekt "STAWIAM NA PRZYSZŁOŚĆ"

naglowek projektu Stawiam na przyszlosc

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Cel projektu: głównym celem projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

Termin realizacji wsparcia: wrzesień 2018 r. – grudzień 2018 r.

Uczestnicy projektu: osoby pracujące – 10 uczestników OHP o statusie młodocianego pracownika z Hufca Pracy w Łomży

W projekcie biorą udział:

 • osoby wyłączone z projektów „Pomysł na siebie” (YEI i EFS) oraz „Akcja aktywizacja” (osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu);
 • osoby z naboru realizowanego w 2018 roku po wejściu w życie zmian zapisów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – 10 uczestników (podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy, pracujący, znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy)

Działania projektowe w głównej mierze mają na celu zapewnienie:

 • kontynuacji nauki przez osoby młode, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in. poprzez odpowiednie egzaminy; nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;
 • zmniejszenie ryzyka porzucenia szkoły dzięki uzupełnieniu zaległości edukacyjnych oraz wyrównaniu deficytów w zakresie obsługi programów komputerowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU /w tym planowane zajęcia/:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • kurs ECDL lub równoważny,
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
 • wyżywienie,
 • dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia,
 • stypendium szkoleniowe za udział w zajęciach,

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU w woj. podlaskim:

HUFIEC PRACY 10-3 W ŁOMŻY
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. 86 2163979, fax. 86 2163308
e-mail: hp.lomza@ohp.pl

Koordynator projektu / Komendant - Jolanta Karwowska

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta Dziemianiuk


2) projekt „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS”

naglowek PO WER

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Termin trwania projektu: wrzesień 2017 r.  – grudzień 2018 r.

Termin realizacji zajęć w ramach projektu: listopad 2017 r. – grudzień 2018 r.

UCZESTNICY PROJEKTU to ogółem - 60 os. (w tym ogółem  6 grup uczestników z woj. podlaskiego realizujących projekt w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Grajewie, Kolnie i Hajnówce), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, zagrożone są wykluczeniem społecznym. 

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia są:

 • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej (dopuszcza się też uczestników z nieukończonym poziomem ISCED I), nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,    
 • Osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia,

w tym:

 • Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Ze względu na status na rynku pracy adresatami wsparcia są:

 • osoby bierne zawodowo  

Wsparcie młodzieży w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

Wsparcie w ramach projektu:

Dla uczestników przygotowano zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kursami zawodowymi i ogólnorozwojowymi. Działania są skoncentrowane na uzyskaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych oraz na realizacji staży zawodowych w zakładach pracy. Wsparcie jest zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

- W I etapie projektu uczestnicy zostaną objęci opieką wychowawczą, psychologiczną                             i doradczą, w ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego zostaną opracowane dla nich Indywidualne Plany Działania.

- W II etapie uczestnicy ukończą kursy zawodowe celem zdobycia lub zmiany zawodu czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji, a także szkolenia ogólnorozwojowe (językowe, komputerowe i prawa jazdy).

Zaplanowane formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • grupowe treningi i warsztaty z psychologiem,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – kursy w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • kursy językowe,
 • kurs ECDL lub równoważny,
 • zajęcia z obsługi programów komputerowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty i zakupem stroju)
 • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym                                i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.

MIEJSCA  REALIZACJI  PROJEKTU w woj. podlaskim:

Jednostki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które realizować będą projekt na Podlasiu:

1) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 10 osób    
ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel.: 85 652 34 98
koordynator projektu: Agnieszka Jankiewicz


2) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Hajnówce - 10 osób  
ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel.: 85 682 30 13
koordynator projektu: Emilia Garustowicz

3) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 10 osób
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 33 08
koordynator projektu: Joanna Filipkowska

4) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Grajewie - 10 osób    
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel.: 86 261 00 65
koordynator projektu: Joanna Filipkowska

5) Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie - 10 osób
ul. Wojska Polskiego 31,18-500 Kolno, tel. 86 278 10 62
koordynator projektu: Joanna Filipkowska

6) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 10 osób    
ul. Sejneńska 13,16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57
koordynator projektu: Elżbieta Augustynowicz

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta Dziemianiuk
tel. 85 651 61 87

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Beata Gregorczuk
(2016-03-04 14:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Tadeusz Sawicki
(2018-12-04 14:44:37)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X