☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

NASZA PRZYSZŁOŚĆ 3

logo2
 

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku w okresie kwiecień- październik 2011 realizowała trzecią edycję projektu systemowego OHP w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3 pod nazwą „Nasza przyszłość 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Główny cel projektu      
       

Wyrównanie deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw aktywności zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych młodzieży w wieku 15-17 lat mającej problemy z nauką, o trudnej sytuacji rodzinnej

Cele szczegółowe:

 • wzrost poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu ułatwiających integrację społeczną oraz lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zidentyfikowanych obszarach deficytowych uczestników projektu oraz wzmocnienie ich zdolności do kontynuowania edukacji,
 • wzrost wiedzy uczestników na temat potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych,
 • nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności ułatwiających wejście i funkcjonowanie na rynku pracy,


Termin realizacji projektu: kwiecień – październik 2011


Kryteria udziału w projekcie:

 • wiek 15-17 lat (nieukończony 18 rok życia) – potwierdzony na podstawie legitymacji szkolnej,
 • nadzór kuratora nad nieletnim, bądź jego rodziną lub korzystanie z opieki pomocy społecznej przynajmniej z jednego z następujących powodów: ubóstwo, bezrobocie w rodzinie, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania, (potwierdzone na podstawie opinii kuratora/pracownika opieki społecznej)
 • uczęszczanie do szkoły,
 • problemy z nauką tj. duże deficyty edukacyjne, zagrożenie drugorocznością lub przerwaniem edukacji (potwierdzone na podstawie opinii pedagoga szkolnego ze wskazaniem konkretnych przedmiotów, z którymi uczeń ma problemy).
 • deklaracja uczestnictwa i zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie.


Jednostki Podlaskiej WK OHP realizujące projekt:

 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, tel. 85 71 85 420 – 1 gr. 10 os.
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 086 216-39-79 - 1 gr. 10 os.
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Grajewie ul. Ełcka 30 tel. 086 261 03 09 – 1 gr. 10 os.


Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • warsztaty motywacyjno-aktywizujące
 • zajęcia wyrównawcze z 2 przedmiotów, z którymi uczestnik projektu miał największe problemy z opanowaniem treści, (uczestnikom projektu zapewniliśmy wyżywienie w trakcie zajęć oraz pokryliśmy koszty dojazdu na zajęcia środkami komunikacji miejskiej),
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów poprawkowych (sierpień)
 • warsztaty socjoterapeutyczne,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne
 • zajęcia dot. planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 • zajęcia promujące godzenie życia rodzinnego i zawodowego,
 • indywidualne badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
 • koła zainteresowań
 • zajęcia kulturalno-edukacyjne,


ZAPEWNILIŚMY WYŻYWIENIE W TRAKCIE ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORAZ ZWRACALIŚMY KOSZTY DOJAZDU NA ZAJĘCIA

 • opieka wychowawcza i dodatkowe wsparcie socjalne  (Letnia Akademia Rozwoju - 10-dniowy obóz w lipcu podczas, którego zorganizowane zostały:   

          - warsztaty integracyjne
          - warsztaty psychospołeczne
          - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
          - warsztaty technik relaksacyjnych
          - warsztaty „Zachowania ryzykowne”
          - zajęcia rekreacyjno-edukacyjne         

 • Spotkanie podsumowujące połączone z ewaluacją projektu w OSiW w Wasilkowie we wrześniu.                                       

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE BYŁO BEZPŁATNE

Autor: Ewa Kosińska

 

Wytworzył:
Ewa Kosińska
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2011-05-25 13:13:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2011-12-05 14:33:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409