☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

NOWOCZESNE KOMPETENCJE KADRY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

 

logo
 

Od 1 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku Podlaska Wojewódzka Komenda OHP realizowała projekt „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było nabycie nowych kompetencji i umiejętności przez pracowników spośród kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Celami szczegółowymi  projektu było:

  1. Poszerzenie posiadanej wiedzy oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 11 pracowników spośród kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach
  2. Podwyższenie poziomu znajomości języków obcych przez 14 pracowników (w tym 10 kobiet i 4 mężczyzn) spośród kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP poprzez udział w kursach językowych
  3. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 1 pracowników (1 mężczyzna) spośród kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
  4. Nabycie przez pracowników spośród kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP wiedzy z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań społeczno-edukacyjnych stosowanych w innych krajach UE poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną w Wielkiej Brytanii, Danii oraz we Włoszech (5 osób)

 Wsparciem w ramach projektu objęta została kadra opiekuńczo - wychowawcza zatrudniona w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Podlaskiej WK OHP w Białymstoku, w szczególności – pedagodzy, wychowawcy, kierownicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące nadzór nad organizacją kształcenia i wychowania w WK OHP.
Uczestnicy/uczestniczki projektu mogli podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach merytorycznych organizowanych w  Centrach Kształcenia i Wychowania OHP na terenie naszego kraju.

W roku 2011 pracownicy Podlaskiej WK OHP wzięli udział w następujących szkoleniach:

I. Szkolenie z zakresu znajomości profilaktyki uzależnień – 1 osoba,
II. Szkolenie z zakresu twórczego i kreatywnego myślenia w pracy wychowawczej – 2 osoby,
III. Szkolenie nt. przeciwdziałania stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego – 1 osoba,
IV. Szkolenie nt. mechanizmów i uwarunkowań suicydalnych – 1 osoba,
V. Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod pracy z młodzieżą trudną i agresywną – 1 osoba.

W roku 2012 kadra PWK OHP wzięła udział w szkoleniach:

VI. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 1 osoba,
VII. Szkolenie z zakresu animacji wolnego czasu – 1 osoba,
VIII. Szkolenie z zakresu nowych metod diagnostycznych – 2 osoby,
IX. Szkolenie z zakresu przejawów dyskryminacji płci w aspekcie edukacyjno-wychowawczym – 1 osoba.

W 2012 roku 14 osób z kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP zakończyło udział w szkoleniu językowym. Czas trwania kursu wynosił 1 semestr (60 godz.). Wszyscy uczestnicy kursów językowych zakończyli je z wynikiem pozytywnym.

Przedstawiona w projekcie oferta była odzwierciedleniem problemów, potrzeb i oczekiwań kadry OHP. W projekcie uwzględniono różnorodne rodzaje wsparcia merytorycznego, metodycznego oraz organizacyjnego w taki sposób, aby jak najpełniej spełnić oczekiwania uczestników projektu. Szczególny nacisk położono na wzbogacenie wiedzy fachowej kadry w zakresie najnowszych teorii postępowania pedagogicznego, relacji prospołecznych, rozwoju osobistego, bezpieczeństwa, obywatelstwa unijnego. Wiele działań nakierowano na spełnienie oczekiwań dotyczących modyfikowania istniejących rozwiązań, inspirowania do kreowania nowatorskich pomysłów. Ponadto zaakcentowano uwrażliwienie na nowo powstające, dostępne dla młodzieży, zagrożenia. Szkolenia, kursy językowe czy też studia podyplomowe z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, reprezentujących cenny potencjał intelektualny, praktyków o bogatym doświadczeniu, umiejętnie dzielących się posiadaną wiedzą, współpracujących z wyspecjalizowanymi
i renomowanymi firmami.

Autor: Ewa Kosińska

Wytworzył:
Ewa Kosińska
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2011-09-01 12:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2012-09-20 14:14:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409