☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

Z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2019. poz.1636). Rozporządzenie m.in. zwiększa stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników o 1 punkt procentowy dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (I kl – 5%; II kl – 6%; III kl – 7%). W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wysokość wynagrodzenia pozostaje na dotychczasowym poziomie (4%).

Wszyscy pracodawcy realizujący umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2019 roku są zobowiązani do wypłaty wynagrodzeń w zwiększonej wysokości. W przypadku umów o refundację, pracodawcy, którzy mają zawarte umowy przed 1 września 2019 r., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1395).

Pracodawca, może złożyć wniosek o aneks do umowy o refundację zawartej przez 1 września 2019 r. Refundacja zwiększonych stawek obejmie wówczas okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o aneks.

Ochotnicze Hufce Pracy będą rozpatrywały wnioski o aneksowanie umów w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu i do wyczerpania limitu środków finansowych określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok. Przypominamy, że wnioski o aneksowanie umów o refundację powinny być złożone w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.

 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1581) refundacja stanowi pomoc de minimis.

Limit pomocy de minimis (rozporządzenie Komisji nr 1407/2013) wynosi:

 • 200 tysięcy EUR w ciągu trzech lat podatkowych (rok bieżący i dwa poprzedzające go lata),
 • 100 tysięcy EUR w ciągu trzech lat w przypadku przedsiębiorstw sektora transportu drogowego towarów.

Limit pomocy de minimis w rolnictwie (rozporządzenie Komisji nr 1408/2013) wynosi 20 tysięcy EUR w ciągu trzech lat podatkowych.

Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższych kwot.

Instytucje nie prowadzące działalności gospodarczej (np. szkoły, przedszkola itp.) nie podlegają ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Pracodawco!! W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) zniesiono konieczność załączania do wniosku o zawarcie umowy, zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych. Dokumentem obowiązującym od 25 maja 2018 r. jest Oświadczenie pracodawcy – druk do pobrania na dole strony.


 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;
 • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym dla miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.


 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY ZAWIERA

1. Nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;

2. Nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP;

4. Oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;

5. Formę prawną prowadzonej działalności;

6. Nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

7. Wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:

 • imię i nazwisko młodocianego,
 • numer PESEL młodocianego,
 • datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,
 • nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,
 • formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

8. Oświadczenia o:

 • liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,
 • liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
 • liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,
 • niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt. 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy;

9. Deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

 

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

 • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym;
 • oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.);
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nazwy dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników były zgodne z nazwami umieszczonymi w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Refundacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Od 15 listopada 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).

W związku z powyższym należy stosować nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w Centrum Edukacji i Młodzieży w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku (data wpływu do CEIPM).

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.

Powyższy termin stosuje się także w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu ogłoszenia:

 • upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego,
 • zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwanych dalej „młodocianymi”, może odbywać się przez:

 • naukę zawodu,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP). Zgodnie z Kodeksem Pracy dopuszczalne jest zatrudnienie młodocianego, który w momencie podpisania umowy o pracę nie ukończył 15 roku życia po spełnieniu określonych warunków.

W umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego należy określić czy umowa dotyczy nauki zawodu czy przyuczenia do wykonywania określonej pracy.


 

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996, Nr. 60, poz. 278 z późn. zm):

§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

 • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%,
 • w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%,
 • trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.

§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.

W przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki refundacja nie przysługuje.

Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy, podlegają więc ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali pracownicy. Obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom: emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym. Wymienione kwoty wynagrodzeń stanowią podstawę do naliczenia składek. Wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne naliczonymi od tych wynagrodzeń (finansowanymi przez pracodawcę) są maksymalnymi kwotami refundacji otrzymywanej przez pracodawcę na jednego pracownika młodocianego. Pracodawca opłaca część składki na ubezpieczenia emerytalne (9,76%), rentowe (6,5%) oraz wypadkowe (od 0,67% do 3,86%). Wynagrodzenie młodocianego do wypłaty jest zaś pomniejszane o naliczoną składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (1,5%) i ubezpieczenie chorobowe (2,45%).


 

UWAGI DO WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ

Przypominamy, że kserokopie dokumentów dotyczących refundacji przekazywane do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z podpisem, datą oraz pieczęcią imienną/firmową na każdej stronie kopiowanego dokumentu.

Przypominamy o konieczności składania wniosków o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne w terminach i z częstotliwością, zawartych w umowie o refundację. Prosimy o pisemne informacje dotyczące wszelkich zmian, które wiążą się z umową o refundację (powtarzanie klasy przez młodocianego, zmiana instruktora praktycznej nauki zawodu, przerwanie przygotowania zawodowego przez młodocianego, zmiana rachunku bankowego).

 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W BIAŁYMSTOKU
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
tel/fax. 85 6523498
e-mail: ceipm.bialystok@ohp.pl
Obsługuje następujące powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski.

 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W ŁOMŻY
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel./fax: 86 2163308, 86 2163309
e-mail: ceipm.lomza@ohp.pl
Obsługuje następujące powiaty: m. Łomża, grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski.

 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W SUWAŁKACH
ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
tel. 87 5665157, tel./fax 87 5665159
e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl
Obsługuje następujące powiaty: m. Suwałki, augustowski, sejneński, suwalski.


 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (tekst jednolity – Dz.U. z 2020r. poz. 1581)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014r. poz. 232 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 690)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.)
 6. Kodeks pracy art. 190, art. 191 (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1510)
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity – Dz.U. z 2018r. poz. 350)
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r. poz. 1543)
 11. Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w województwie podlaskim.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o zawarcie umowy o refundację (pdf)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 32 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:56)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o zawarcie umowy o refundację (doc)
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 47 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:16:19)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wzór wniosku o aneksowanie umowy w związku ze zmienioną wysokością stawek (pdf)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 447 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:16:48)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wzór wniosku o aneksowanie umowy w związku ze zmienioną wysokością stawek (docx)
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:16:53)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacje niezbędne do zawarcia umowy o refundację (pdf)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 188 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-26)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-26 12:41:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-26 12:41:44)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacje niezbędne do zawarcia umowy o refundację (doc)
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 33 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-26)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-26 12:41:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-26 12:41:55)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie pracodawcy dotyczące przekazania danych osobowych (pdf)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 283 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:18:00)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie pracodawcy dotyczące przekazania danych osobowych (doc)
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 24 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:18:09)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 160 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:18:27)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis (doc)
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 47 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:18:51)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 78 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:19:06)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 141 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:19:14)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Upoważnienie dotyczące dokonywania korekty we wniosku o refundację (pdf)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 117 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:19:25)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Upoważnienie dotyczące dokonywania korekty we wniosku o refundację (doc)
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 42 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:19:30)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o refundację (pdf)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 385 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-26 12:02:45)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o refundację (doc)
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 49 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-26 12:03:04)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Identyfikatory gmin
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 408 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:20:12)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Lista klas PKD
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 122 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:20:18)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wykaz zawodów refundowanych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 487 KB
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:15:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:20:18)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych w okresie od IX.2021 do II.2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 49 KB
Wytworzył:
Bożena Jadeszko
(2022-11-28)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2022-11-28 13:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-11-28 13:56:29)
Wytworzył:
Monika Kaźmierczak
(2022-08-05)
Udostępnił:
Krupicki Piotr
(2012-06-11 09:22:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-05 11:36:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 198801