☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OHP jako realizator usług rynku pracy

EFS


Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku realizowała projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3. Poddziałanie 1.3.3.

Termin realizacji projektu: 1 maja 2009 roku – 30 czerwca 2014 roku.

Projekt zakładał utworzenie na terenie całego kraju sieci działających komplementarnie młodzieżowych centrów kariery (MCK), punktów pośrednictwa pracy (PPP) i ośrodków szkolenia zawodowego (OSZ).

Celem projektu było umożliwienie młodzieży dostępu do kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń dla młodzieży oraz wyposażenie jej we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych, tj. umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego oraz funkcjonowania na rynku pracy.

Działaniami projektu, w skali kraju, zostało objęte 45 tys. młodych ludzi w wieku 15-25 lat. Ze wsparcia skorzystali bezrobotni lub poszukujący pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagający wsparcia na rynku pracy; uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego; zagrożeni wykluczeniem społecznym, zaniedbani wychowawczo, pochodzący ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Ponadto beneficjentami projektu była również kadra OHP (365 osób w skali kraju) odpowiednio wykwalifikowana, a w trakcie trwania projektu specjalistycznie przeszkolona.

W województwie podlaskim w ramach projektu powstały następujące jednostki:
w 2009 roku

1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie,
2. Punkt Pośrednictwa Pracy w Augustowie,
3. Punkt Pośrednictwa Pracy w Grajewie,
4. Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce,
5. Punkt Pośrednictwa Pracy w Hajnówce,
6. Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie,
7. Punkt Pośrednictwa Pracy w Kolnie,
w 2010 roku
8. Punkt Pośrednictwa Pracy w Białymstoku,
9. Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim.
w 2011 roku
10. Młodzieżowe Centrum Kariery w Łapach,
11. Punkt Pośrednictwa Pracy w Zambrowie,
12. Młodzieżowe Centrum Kariery w Zambrowie,
13. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Hajnówce.
w 2012 roku
14. Młodzieżowe Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem,
15. Punkt Pośrednictwa Pracy w Wysokiem Mazowieckiem,
16. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łapach.

Jednostki – MCK, PPP i OSZ – powstały w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępniły lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Projekt był zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu były w pełni zgodne z Planem działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2009. Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy i był zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Był także zgodny z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.

Ogólna wartość projektu to 99 538 000,00 zł.
 

Wytworzył:
Agnieszka Chomicz
Udostępnił:
Gregorczuk Beata
(2013-03-22 14:03:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2017-03-29 12:06:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409