☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-05

Strona internetowa BIP Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania i pomniejszania czcionki. Funkcja ta znajduje się po lewej stronie w górnej części ekranu (na czerwonym pasku).
Strona zawiera wersję kontrastową (trzy warianty), którą można włączyć posługując się ikonami znajdującymi się po lewej stronie w górnej części ekranu (na czerwonym pasku).
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Na stronie internetowej znajdują się obrazy i zdjęcia, do których nie dodano opisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Rusaczyk, adres email: it.podlaska@ohp.pl. Kontaktować się można także, dzwoniąc pod numer telefonu 85 651-61-87 w. 612. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia bez opisu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy znajduje się pod adresem:
ul. Trawiasta 20 B, 15-161 Białystok

Dla interesantów udostępnione jest wejście od frontu budynku, w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie  korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze.

W budynku Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP znajdują się dwie windy wyposażone w znaki wyczuwalne dotykiem (oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz sygnalizację optyczną i dźwiękową. Winda po lewej stronie dostosowana jest wymiarami dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub napisów w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W siedzibie Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, na wcześniejsze zgłoszenie osoby głuchej, można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Obecność tłumacza, osobista lub online, zostanie zapewniona w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Wytworzył:
Tadeusz Sawicki
(2016-09-01)
Udostępnił:
Sawicki Tadeusz
(2017-03-03 11:29:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-07-28 14:59:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 198801