☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WER

Projekt „AKCJA AKTYWIZACJA - EFS”
w ramach programu
„Gwarancje dla Młodzieży”

Podlaska WK OHP w Białymstoku zrealizowała w woj. podlaskim wdrażany centralnie ogólnopolski projekt  „Akcja aktywizacja - EFS”.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Cel projektu:

poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 15 – 24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji projektu: maj  2016 r. – sierpień 2017 r.

Wsparcie młodzieży w ramach projektu było BEZPŁATNE.

UCZESTNICY PROJEKTU, to ogółem – 80 osób (w tym ogółem 8 grup uczestników z woj. podlaskiego realizujący projekt w: Białymstoku, Hajnówce, Grajewie, Suwałkach, Łomży, Augustowie i Kolnie), które nie uczestniczyły w kształceniu lub szkoleniu, zagrożone były wykluczeniem społecznym.

Projekt adresowany był do trzech grup wiekowych młodzieży.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:

GRUPA I A

UCZESTNIK:

 • był w wieku: 15 – 16 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musiała mieć ukończony 15 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 17 r.ż.),
 • była osobą bierną zawodowo,
 • nie posiadała lub posiadała niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiadała słabe wyniki w nauce (średnia ocen w ubiegłym roku szkolnym – 2,9 lub niższa) i wykazywała dużą absencję na zajęciach szkolnych (nieobecności na zajęciach szkolnych utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej)

REALIZOWANE WSPARCIE UCZESTNIKOM W RAMACH PROJEKTU, to m.in.:

Dla każdego z uczestników przewidziane zostały indywidualne i kompleksowe formy pomocy.

Wsparcie realizowane dla uczestników w tej kategorii wiekowej to przede wszystkim:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • wsparcie psychologiczne (pomagało w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej),
 • kursy językowe,
 • kursy ogólnorozwojowe,
 • zajęcia wyrównawcze mające na celu umożliwienie im powrotu do nauki.

JEDNOSTKI  REALIZUJĄCE  PROJEKT:

1. HUFIEC PRACY 10-6 w Augustowie, ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów, tel. 87 644 63 16, e-mail: hp.augustow@ohp.pl , koordynator lokalny: Adam Siedlecki

2. HUFIEC PRACY 10-7 w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno, tel. 86 272 32 09, e-mail: hp.kolno@ohp.pl, koordynator lokalny: Agnieszka Samul

GRUPA I B

UCZESTNIK:

 • był w wieku: 16 – 17 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musiała mieć ukończony 16 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 18 r.ż.),
 • była osobą bierną zawodowo,
 • nie posiadała lub posiadała niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiadała opóźnienia w cyklu kształcenia, związane z sytuacją życiową lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich osoba, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. Nr 0 poz. 857)

REALIZOWANE WSPARCIE UCZESTNIKOM W RAMACH PROJEKTU, to m.in.:

Dla każdego z uczestników  przewidziane zostały indywidualne i kompleksowe formy pomocy.

Wsparcie realizowane dla uczestników w tej kategorii wiekowej to przede wszystkim:

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (dzięki którym zdobędzie się zawód i szansę na usamodzielnienie się) z wypłaconym stypendium (za dany miesiąc), został opracowany Indywidualny Plan Działania,
 • zajęcia z psychologiem,
 • kursy komputerowe (ECDL).

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT:

1. HUFIEC PRACY 10-4 w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 09 32, fax. 87 566 51 57, e-mail: hp.suwalki@ohp.pl, koordynator lokalny: Grzegorz Pilichowski

GRUPA II

UCZESTNIK:

 • BYŁ w wieku: 18 – 24 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musiała mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.),
 • była osobą niepracującą / bierną zawodowo,
 • była osobą niekształcącą się i nieszkolącą (tzw. grupa NEET),
 • nie posiadała w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadała niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadała kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

REALIZOWANE WSPARCIE UCZESTNIKOM W RAMACH PROJEKTU, to m.in.:

1) Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe.
2) Zdobywanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do otrzymania zatrudnienia, w tym:

 • kursy językowe, kursy komputerowe (ECDL),
 • kursy prawa jazdy kat. B,
 • kursy przedsiębiorczości,
 • kursy zawodowe (w tym wypłata jednorazowo stypendium szkoleniowego dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy)
 • warsztaty z doradcami zawodowymi na temat skutecznych metod poszukiwania pracy,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.

3) miesięczne staże zawodowe  z  wypłatą stypendium stażowego za dany miesiąc.

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROJEKT:

1. HUFIEC PRACY 10-3 w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 216 39 79, fax. 86 216 33 08, e-mail: hp.lomza@ohp.pl, koordynator lokalny: Grażyna Dembek

2. HUFIEC PRACY 10-5 w Grajewie, ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel. 86 261 03 09, e-mail: hp.grajewo@ohp.pl, koordynator lokalny: Teresa Maciorowska

3. HUFIEC PRACY 10-2 w Białymstoku, ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok, tel. 85 653-35-05, e-mail: hp.bialystok@ohp.pl, koordynator lokalny:Jolanta Powichrowska

4. MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY w Hajnówce, ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel./fax: 85 682 30 13;  85 655 05 42, e-mail: mck.hajnowka@ohp.pl, koordynator lokalny: Emila Garustowicz

5. CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY w SUWAŁKACH, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57, tel./fax 87 566 51 59, e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl, koordynator lokalny: Ewa Kłoczko

PROJEKT PONADTO ZAPEWNIAŁ nieodpłatnie:

 • wyżywieniem podczas zajęć grupowych (gorący posiłek)
 • dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie od NNW oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie (dot. zakwalifikowanych uczestników)

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta  Dziemianiuk

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Żwańska Joanna
(2017-11-13 08:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicki Tadeusz
(2018-03-26 13:01:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409