☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Herb Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 25.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferta pracy - Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

Białystok, dn. 08.01.2019 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie


Miejsce wykonywania pracy:

16-010 Wasilków, ul. Supraślska 21

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie całościową działalnością Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP,
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka,
 • planowanie rozwoju OSiW i nadzór nad realizacją planów, w tym: finansowych i dydaktyczno-wychowawczych,
 • organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania wszystkich form działalności i komórek organizacyjnych Ośrodka, w tym kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy oraz opieki i wychowania uczestników,
 • rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe – kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii.
 • 7 lat pracy.
 • Znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.
 • Dobra znajomość obsługi programów MS EXCEL, MS WORD.
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.  (pdf, 188 kB)
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną.
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, budynek E, 15-472 Białystok, faxem pod nr: 85 6516187, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem „oferta pracy – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie”.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny 3-miesięczny w pełnym wymiarze czasu  pracy.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki) dokumentów i oświadczeń.
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
   
Wytworzył:
Jowita Kozłowska
(2019-01-08)
Udostępnił:
Tadeusz Sawicki
(2019-01-08 15:14:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Tadeusz Sawicki
(2019-01-08 15:25:37)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X