☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Herb Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 25.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferta pracy - Psycholog w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Wasilkowie

Białystok, dn. 08.03.2019 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy  
w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

psycholog w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Wasilkowie

WARUNKI PRACY:

 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • praca zmianowa
 • praca w nocy
 • praca z młodzieżą
 • praca w wymiarze 0,5 etatu


Miejsce wykonywania pracy:

16-010 Wasilków, ul. Supraślska 21

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie i koordynowanie działalności OSiW w zakresie opieki nad młodzieżą oraz udzielanie jej pomocy psychologicznej
 • organizowanie, programowanie oraz realizowanie zajęć indywidualnych i grupowychz młodzieżą oraz analizowanie ich efektów
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb i problemów młodzieży
 • określenie przyczyn niepowodzeń oraz wspieranie mocnych stron uczestników
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczestników
 • udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • wspieranie kadry dydaktyczno-wychowawczej i innych pracowników jednostki w udzielaniu pomocy psychologicznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe: kierunek studiów w zakresie psychologii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (pdf, 188kB).
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.03.2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy – psycholog w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie"


INFORMACJE DODATKOWE

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;
 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 1150 zł brutto plus dodatek za wysługę lat;
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny 3-miesięcy w wymiarze 0,5 etatu;
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a  także  oferty, które  nie  zawierają  kompletu  wymaganych  oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki) dokumentów  i oświadczeń;
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji;
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone. 

Wytworzył:
Jowita Kozłowska
(2019-03-08)
Udostępnił:
Tadeusz Sawicki
(2019-03-08 14:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Tadeusz Sawicki
(2019-03-08 14:39:25)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X