☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 16.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferta pracy – Doradca zawodowy – stażysta w Młodzieżowym Centrum Kariery w Zambrowie

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy 
w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
Doradca zawodowy – stażysta
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Zambrowie

Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo

Miejsce wykonywania pracy:

18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 14

Zakres zadań:

 • Realizacja usług doradztwa zawodowego dla młodzieży w wieku 15–25 lat, w tym:
  • Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę lub podniesienie kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.
  • Prowadzenie warsztatów z zakresu nauki aktywnego poszukiwania pracy.
  • Udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia, w tym o ofercie OHP oraz o zawodach i rynku pracy.
  • Udzielanie porad zawodowych na odległość (telefonicznych lub on-line).
  • Opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie młodzieży zasobów metodycznych, publikacji edukacyjnych, informacji o zawodach, szkołach i edukacji, potrzebach rynku pracy.
  • Organizacja zajęć zawodoznawczych, warsztatów i wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy.
  • Opracowanie ścieżek wsparcia.
  • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z bieżącej działalności.
 • Promocja usług wśród potencjalnych klientów OHP oraz rozpowszechnianie działalności w środowisku lokalnym, udział w lokalnych i regionalnych targach pracy i edukacji.
 • Monitorowanie losów absolwentów w zakresie zatrudnienia i zapotrzebowania na usługi rozwoju zawodowego.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Odpowiedzialność, rzetelność i staranność.
 • Gotowość do podejmowania nowych wyzwań.
 • Dobra znajomość pakietu MS OFFICE.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane jest posiadanie wykształcenia kierunkowego z zakresu: doradztwa/doradztwa zawodowego, pedagogiki.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (pdf, 281kB).

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 12 listopada 2021r.
 • Decyduje data wpływu do Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy – doradca zawodowy - stażysta MCK Zambrów".

Informacje dodatkowe:

 • PWK OHP jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2.800 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu  pracy.
 • Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie ujętych w protokole z naboru, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty zakończenia naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 • Skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania niezbędne.

 

Wytworzył:
Anna Szomko-Gierej
(2021-10-21)
Udostępnił:
Michał Bieliński
(2021-10-21 10:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2021-12-09 14:55:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1499077