☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 16.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferta pracy - Specjalista do spraw programów międzynarodowych – stażysta w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

Białystok, 10.11.2021 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Specjalista do spraw programów międzynarodowych – stażysta

w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

Warunki pracy:

Umowa o pracę, pełny wymiar czasu pracy, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo

Miejsce wykonywania pracy:

ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w planowaniu, przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania.
 • Realizacja projektów pozakonkursowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Inicjowanie, opracowanie i realizacja programów w ramach współpracy międzynarodowej, w oparciu o programy Unii Europejskiej.
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej.
 • Prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości związanej z realizacją projektów.
 • Nawiązywanie kontaktów z lokalnymi i zagranicznymi partnerami w celu realizacji wspólnych projektów / inicjatyw finansowanych w ramach środków UE i innych źródeł finansowania.
 • Utrzymywanie kontaktu z lokalnymi i zagranicznymi partnerami.
 • Utrzymywanie kontaktu z jednostkami podległymi Podlaskiej WK OHP w sprawach wdrażanych projektów / inicjatyw.
 • Wykonywanie innych czynności związanych z bieżąca realizacją zespołu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel, PowerPoint.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 • Znajomość języka angielskiego (minimum B2 / preferowane C1).
 • Sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność pracy z ludźmi i z dokumentacją biurową (w tym projektową).
 • Znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych oraz programów (m.in. Erasmus, Europejski Korpus Solidarności, PNWM).
 • Znajomość obsługi mediów społecznościowych.
 • Znajomość programów europejskich w szczególności PO WER, RPO WD, Erasmus +.
 • Nastawienie na realizację celów, rzetelność, terminowość.
 • Odporność na stres, elastyczność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (pdf, 281kB).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22 listopada 2021 r.
 • Decyduje data: wpływu do Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem „oferta pracy – Specjalista ds. programów międzynarodowych – stażysta w PWK OHP”.

INFORMACJE DODATKOWE

 • PWK OHP jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2.800 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu  pracy.
 • Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie ujętych w protokole z naboru, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty zakończenia naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 • Skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania niezbędne.
Wytworzył:
Anna Szomko-Gierej
(2021-11-10)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2021-11-10 14:25:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2021-12-09 14:57:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1499077