☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Hufce PracyHufce Pracy są podstawową jednostką organizacyjną OHP, podporządkowaną Wojewódzkiej Komendzie OHP, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży zaniedbanej wychowawczo, nie uczącej się i nie pracującej.

 

Cele i zadania Hufca Pracy:

 1. Pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu z pracodawcami;
 2. Organizowanie zatrudnienia młodzieży pozostającej bez pracy;
 3. Wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie;
 4. Współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami pracodawcami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem;
 5. Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego poprzez udział w imprezach kulturalno-oświatowych, kołach zainteresowań, zajęciach klubowych i warsztatowych.

  Partnerzy wspomagający realizację zadań Hufców Pracy: środowisko rodzinne, szeroko rozumiane środowisko lokalne, w tym: władze lokalne, placówki oświatowe, pracodawcy na lokalnym rynku pracy, instytucje i organizacje zajmujące się problematyką społeczną, zagadnieniami rynku pracy: pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym.

Działalność wspomagająca realizację celów Hufców Pracy:

 1. Opiekuńczo-wychowawcza w stosunku do młodzieży, w tym:
  a) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji poprzez:
      - wdrażania wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
      - kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy,
      - podnoszenia poziomu kultury osobistej,
      - przygotowania do życia w rodzinie,
      - rozbudzania i rozwijania pozytywnych społecznie zainteresowań;
  b) pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, pomoc w nauce szkolnej, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku oraz pomoc materialna w uzasadnionych przypadkach;
  c) kształtowanie pozytywnych postaw uczestników HP i ŚHP.
 2. Poradnictwo rodzinne, w tym w szczególności:
  a) odziaływanie pedagogiczne na rodzinę wychowanka i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych oraz w utrzymywaniu więzi emocjonalnej z dorastającym młodym człowiekiem;
  b) prowadzenie działalności pedagogicznej w oparciu o pełne rozpoznanie każdej sprawy wychowanka, jego rodziny z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanka;
  c) stała, okresowa lub doraźna pomoc i doradztwo pedagogiczne rodzinom wychowanków i młodzieży zgłaszającej się do hufca;
 3. Organizacja kształcenia, w tym:
  Pomoc młodzieży w uzyskiwaniu przygotowania zawodowego i podwyższaniu wiedzy ogólnej i zawodowej;
 4. Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży, w tym w szczególności:
  a) zapoznanie z aktywnymi formami poszukiwania pracy i nauka efektywnych zachowań na rynku pracy;
  b) dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu rynku pracy i zjawisk na nim zachodzących, umożliwiającej przystosowanie się do rzeczywistości społeczno-gospodarczej;
  c) organizowanie zatrudnienia młodzieży w celu przygotowania zawodowego.
 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, m.in.:
  a) poszukiwanie na lokalnym rynku pracy pracodawców i sponsorów działań podejmowanych w ramach pracy hufca;
  b) współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz innymi instytucjami i organizacjami istotnymi dla realizacji zadań hufca;
  c) interwencja w sprawach wychowanka i jego rodziny w odpowiednich instytucjach, zakładach pracy i organizacjach społecznych.Adresy Hufców Pracy:

 1. Hufiec Pracy Nr 10-2 w Białymstoku
  ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
  tel./ fax 85 653 35 05
  e-mail: hp.bialystok@ohp.pl
  Komendant: Jolanta Powichrowska

   
 2. Hufiec Pracy Nr 10-3 w Łomży
  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel. 86 216 39 79  fax 086 216 33 08
  e-mail:hp.lomza@ohp.pl

  Komendant: Anna Dziemiańczuk
   
 3. Hufiec Pracy Nr 10-4 w Suwałkach
  ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
  tel. 87 565 09 32
  e-mail: hp.suwalki@ohp.pl
  Komendant: Jolanta Faszcza

   
 4. Hufiec Pracy Nr 10-5 w Grajewie
  ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
  tel./ fax 86 261 03 09
  e-mail: hp.grajewo@ohp.pl
  Komendant: Magdalena Sawicka

   
 5. Hufiec Pracy Nr 10-6 w Augustowie
  ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
  tel./ fax 87 644 63 16
  e-mail: hp.augustow@ohp.pl
  Komendant: Wiesław Mursztyn

   
 6. Hufiec Pracy Nr 10-7 w Kolnie
  ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  tel./ fax 86 272 32 09
  e-mail: hp.kolno@ohp.pl
  Komendant: Dorota Bogumiła Nicewicz

   
 7. Hufiec Pracy Nr 10-8 w Zambrowie
  ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 43 28
  e-mail: hp.zambrow@ohp.pl

  Komendant: Grażyna Dembek
Wytworzył:
Agnieszka Chomicz
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2012-01-30 09:24:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1499077