☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

EFS
 Projekt finansowany ze środków
 Unii Europejskiej w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl     www.europa.eu.intPodlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od stycznia 2007 r. do lutego 2008 r. realizowała projekt zatytułowany „18-24 Czas na samodzielność” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ,Priorytet 1,Działanie 1.5, Schemat B). Projekt był wdrażany na terenie województwa podlaskiego, tj. w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

ADRESATAMI PROJEKTU była młodzież z województwa podlaskiego – 120 osób w wieku od 18 do 24 lat, pochodząca ze środowisk dotkniętych ubóstwem, mająca trudną sytuację rodzinną, niekontynuująca z przyczyn od siebie niezależnych nauki w szkołach średnich bądź wyższych, pozbawiona możliwości realnego zaplanowania własnej kariery zawodowej.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwie 60 osobowe grupy:

Grupa I – to osoby z wykształceniem średnim niepełnym (w tym byli absolwenci liceów profilowanych) zainteresowane uzyskaniem świadectwa dojrzałości, a także istotnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Były to zarówno osoby nieuczące się i niepracujące, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby mające problemy z opanowaniem obowiązkowego programu nauczania, bądź mające zaległości w nauce spowodowane np. dłuższą nieobecnością w szkole. Kursy przygotowawcze miały w tym przypadku charakter zajęć wyrównawczych

Grupa II - to osoby nieuczące się i niepracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni (w szczególności na studiach dziennych) oraz równoczesnym uzyskaniem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, które w sposób istotny poprawią ich sytuację na rynku pracy.

CELE PROJEKTU: aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży poprzez jej powrót do systemu edukacji, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
 • szkolenia zawodowe,
 • kursy języka angielskiego,
 • profesjonalne szkolenia komputerowe /o standardzie European Computer Driving Licence/,
 • zajęcia z zakresu ABC przedsiębiorczości,
 • zajęcia z zakresu podstawowych elementów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy,
 • kursy prawa jazdy, 
 • kursy przygotowawcze do matury /dla uczestników zamierzających podwyższyć poziom wykształcenia ogólnego/,
 • kursy przygotowawcze na wyższe uczelnie /dla uczestników, którzy już posiadają wykształcenie średnie/.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli także udział w:
 • treningach, warsztatach oraz konsultacjach psychologicznych, które pomogły im przezwyciężyć poczucie niedostosowania, słabości, zagubienia oraz niewiary we własne siły towarzyszącej niejednokrotnie młodym ludziom przy podejmowaniu niełatwych decyzji dotyczących kształcenia bądź wyboru zawodu,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, które miały na celu przyswojenie przez młodego człowieka wiedzy na temat technik skutecznego poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu, sporządzania listu motywacyjnego czy zasad prowadzenia rozmowy z pracodawcą.

Rezultaty twarde projektu to:
 • powrót do systemu edukacji lub kontynuacja edukacji lub szkoleń przez 80 % beneficjentów,
 • uzyskanie matury, otrzymanie indeksu wyższej uczelni, podjęcie dalszych szkoleń, kursów,
 • nabycie kwalifikacji zawodowych przez ponad 90 % beneficjentów,
 • podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez 15 % beneficjentów,
 • nabycie  umiejętności posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, potwierdzonymi uzyskaniem certyfikatu ECDL przez 80 % uczestników,
 • pozytywne złożenie egzaminu na prawo jazdy przez co najmniej 80 % uczestników kursów prawa jazdy,
 • ukończenie kursów językowych przez ponad 80 % uczestników kursów.


Rezultaty o charakterze miękkim to:

 • poprawa indywidualnej samooceny oraz poczucia własnej wartości,
 • podwyższenie motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy,
 • nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
 • nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Program uczestnictwa w projekcie to blisko 600 godzin zajęć dydaktycznych w przeliczeniu na jednego uczestnika, prowadzonych w małych, dziesięcioosobowych grupach przez wysokiej klasy specjalistów oraz profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe.

NIEODPŁATNIE projekt dla uczestników zapewnił:
 • wyżywienie podczas zajęć,
 • dofinansowane kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.

Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali opiekunowie grup z ramienia OHP.
Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Gregorczuk Beata
(2007-03-29 09:23:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Demianiuk Anna
(2009-04-20 10:21:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409