☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski do Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku mogą być wnoszone:

 • listownie na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok;
 • pocztą elektroniczną na adres: podlaska@ohp.pl;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 • ustnie (osobiście) do protokołu – Wojewódzki Komendant ustala termin przyjmowania interesantów, który wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podlaskiej WK OHP. Aktualnie osoby zainteresowane złożeniem skargi lub wniosku przyjmowane są we wtorki w godzinach od 12:00 do 13:00;
 • za pomocą telefaksu (85 6516187 wew. 601).

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5 poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne oraz jednostki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb klientów Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres (w tym: kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (§ 8 pkt 1). Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r. oraz Dz. Urz. UE L  127/2 z 23.05 2018 r.) (RODO), informujemy, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy OHP w Białymstoku, ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok, e-mail: podlaska@ohp.pl, tel. (+ 48) 85 6516187.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy – adres poczty elektronicznej: iod.podlaska@ohp.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu rozpatrzenia skargi bądź wniosku.
 5. Przetwarzane dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres wnoszącego, adres e-mail oraz inne dane podane w związku ze złożoną skargą/wnioskiem przez Panią/Pana do Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w pkt 4, w celu, o którym mowa w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3. W przypadku braku podania danych skarga/wniosek nie będzie procedowana.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Stosowanie do art. 22 RODO, Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 

Wytworzył:
Joanna Poskrobko
(2022-08-19)
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2008-02-28 09:29:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-08-19 14:13:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 198801