☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży

EFS 
Projekt finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl     www.europa.eu.int

 

 

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od 1 stycznia 2007 r. uczestniczyła w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie nosiło nazwę "Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży" i skierowane  było do doradców zawodowych zatrudnionych w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrach Kariery OHP (4 doradców stanowi grupę beneficjentów ostatecznych), a pośrednio także do młodzieży objętej doradztwem zawodowym w ramach OHP (114 osób) z województwa podlaskiego. Projekt  był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.1 "Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy", Schemat b) "Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy". Wdrażanie projektu zakończyło się 30 czerwca 2007 r. Wszystkie wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia wynoszą 30 258,00 zł, w tym 15 858,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 14 400,00 zł z budżetu państwa.
Projekt miał charakter badawczy i rozwojowy. Jego głównym celem było wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usług w zakresie efektywnego planowania ścieżki kariery zawodowej młodzieży. Do celów szczegółowych należało natomiast stworzenie Indywidualnego Projektu Kariery (IPK) dla młodzieży, wykorzystującego sprawdzoną w doradztwie metodologię Indywidualnego Planu Działań (IPD), a także wyposażenie doradców zawodowych w instrumenty do badań wspomagających wybór zawodu.


Działania w ramach projektu polegały na: przygotowaniu IPK dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery zawodowej (na bazie metodologii IPD); opracowaniu zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego, obejmującego szereg testów dotyczących sterowania karierą; przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla doradców zawodowych, przygotowujących ich do stosowania opracowanych narzędzi; przeprowadzeniu i opracowaniu badań pilotażowych. Opracowana metodologia IPK "Portfolio dla Młodzieży" zawiera dwuczęściowy podręcznik dla doradcy zawodowego oraz dwa dwuczęściowe podręczniki (przewodnik i ćwiczenia) do samodzielnej pracy ucznia i absolwenta (dla osób poszukujących pracy do 24 roku życia). W przygotowanym zestawie metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego znalazły się kwestionariusze samooceny i testy predyspozycyjne dotyczące sterowania karierą. W ramach projektu przeprowadzono badania pilotażowe oraz przetestowano wyniki tych badań na grupie młodzieży w liczbie 114 osób z województwa podlaskiego.


Efekty całego przedsięwzięcia (metodologia Indywidualnego Planu Kariery oraz zestaw badań wspomagających wybór zawodu przez młodych ludzi do 24 roku życia) stały się dla doradców zawodowych OHP nowymi narzędziami pracy z młodzieżą zagrożoną bezrobociem i marginalizacją społeczną. Projekt uwzględniając potraktowanie profesjonalnego doradztwa zawodowego jako działania zapobiegającego bezrobociu wśród młodzieży kończącej naukę i przechodzącej do życia zawodowego, miał także charakter profilaktyczny.


Tzw. twarde rezultaty projektu to: dwuczęściowy podręcznik dla doradcy zawodowego z opisem metodologii IPK (350 egz.), Portfolio kariery do samodzielnej pracy ucznia (przewodnik i ćwiczenia po 2 000 egz.), Portfolio kariery do samodzielnej pracy absolwenta (przewodnik i ćwiczenia po 2 000 egz.), kwestionariusze samooceny ucznia i samooceny absolwenta (po 5 000 egz.), Baterie testów - Sterowanie karierą do badania uczniów/absolwentów (po 2 500 egz.), Kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery (2000 egz.), Raport z badań pilotażowych, a także nabycie przez 4 doradców zawodowych nowych kwalifikacji i umiejętności. Do tzw. miękkich rezultatów projektu należą: wzrost świadomości na temat ważności problematyki doradztwa zawodowego i stosowanych badań w tym zakresie; upowszechnienie wśród pracowników OHP nowoczesnych narzędzi doradztwa i podniesienie świadomości na temat nowego podejścia w kontekście indywidualnego profilowania i monitorowania rozwoju zawodowego młodzieży; a także umożliwienie stosowania różnorodnych narzędzi w zależności od indywidualnych potrzeb młodych ludzi.

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2008-06-10 09:31:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Demianiuk Anna
(2008-06-10 10:03:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409