☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Twoja Wiedza - Twój SukcesProjekt „TWOJA WIEDZA - TWÓJ SUKCES”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, priorytet 1, działanie 1.5, schemat B


Ochotnicze Hufce Pracy od 1 kwietnia 2006 roku do 30 kwietnia 2007 roku realizowały III edycję projektu: „Twoja wiedza - Twój sukces" pod hasłem „Nauka - Wiedza - Praca". W działaniach projektu wzięła udział młodzież z całego kraju /9000 os./ w wieku 15-24 lata pochodząca ze środowisk wymagających szczególnego wsparcia, dotkniętych ubóstwem i długotrwałym bezrobociem, nie ucząca się i nie pracująca.
Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.


  Z terenu woj. podlaskiego w projekcie wzięło udział 340 uczestników w podziale na następujące kategorie:


Kategoria I - młodzież w wieku 15 - 18 lat, w tym:


1 grupa - młodzież mająca problemy z nauką
, w tym osoby zaniedbujące realizację obowiązku szkolnego lub nauki, które wypadły w systemu edukacji


2 grupa - młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych /w tym uczestnicy OHP/ pochodząca z rodzin wymagających szczególnego wsparcia, dotkniętych bezrobociem


Kategoria II - młodzież w wieku 18 - 24 lata, w tym:


1 grupa - młodzież posiadająca wykształcenie na poziomie gimnazjum, która z powodu osiągnięcia pełnoletniości nie może zawrzeć umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i nie może zdobyć zawodu


2 grupa - młodzież nie ucząca się i nie pracująca, w tym absolwenci ZSZ, liceów ogólno - kształcących i profilowanych, którzy nie zdali matury lub zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, a także osoby, które nie dostały się na uczelnie wyższe,


3 grupa - młodzież pochodząca z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych o niskim statusie społecznym, w tym absolwenci OHP, posiadający kwalifikacje zawodowe nie odpowiadające lokalnemu rynkowi pracy.


Na terenie woj. podlaskiego projekt realizowany był przez wybrane jednostki Podlaskiej WK OHP w Białymstoku:

 • CEiPM w BIAŁYMSTOKU
 • CEiPM w ŁOMŻY
 • CEiPM w SUWAŁKACH 
 • ŚHP w BIAŁYMSTOKU
 • ŚHP w ŁOMŻY
 • ŚHP w GRAJEWIE
 • ŚHP w SUWAŁKACH
 • HP w AUGUSTOWIE


UDZIAŁ MŁODZIEŻY W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNYW ramach projektu realizowane były następujące DZIAŁANIA:

 • treningi psychologiczne i terapeutyczne oraz indywidualne konsultacje z psychologiem, doradcą rodzinnym
 • warsztaty edukacyjne z zakresu rynku pracy 
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztaty umiejętności przedsiębiorczych
 • warsztaty z obsługi komputera
 • kursy z języka angielskiego
 • kursy zawodowe /tylko dla uczestników z II kat./ 
                     

DOTYCHCZAS OSIAGNIĘTE REZULTATY z realizacji projektu:


1. III edycja projektu


- do realizacji projektu zgodnie z założeniem zrekrutowano planowaną liczbę uczestników,
tj. 340 os. (tj. do  I kat – 220 os.: I gr. - 120 os. i II gr. - 100 os. oraz do II kat. - 120 os: I gr. - 20 os., II gr. - 80 os., i III gr. - 20 os.
- projekt zakończyło - 323 uczestników w 17 grupach /tj. z kat. I – 210 os.: K - 135 i  M - 75 a z kat. II – 113 os.: K - 40 i M - 73/, co stanowi 95 %. Z projektu z różnych przyczyn odpadło 17 os.: K - 6 i M -7 (tj.3,82%)
- została osiągnięta założona wysoka frekwencja uczestników na zajęciach, tj. - ok. 70 % 
- dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy podnieśli swoją samoocenę, zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozładowywania negatywnych emocji, poznali swoje słabe i mocne strony oraz predyspozycje zawodowe
- wsparciem w postaci szkoleń językowych i zawodowych zostało objętych ogółem w czasie trwania projektu 338 osób, tj.  M - 159, K - 179
- 323 os. /tj. 95 %/ otrzymało zaświadczenie podnoszące kwalifikacje, tj. z kursu jęz. angielskiego i realizowanych kursów zawodowych, w tym M - 148 a  K - 175.
- 213 ucz. z kat. I powróciło do systemu edukacji lub kontynuuje dalszą naukę lub szkolenie zawodowe
- za sprawą oddziaływania kadry wychowawczej i specjalistów nastąpiła u uczestników projektu aktywizacja postaw oraz zwiększyła się ich motywacja do uzyskania kwalifikacji zawodowych i nauki
- w ramach realizacji planowanych działań w projekcie podjęto współpracę z odpowiednimi specjalistami oraz firmami szkoleniowymi i gastronomicznymi, z którymi podpisano umowy.


2. - II edycja projektu

- realizowana była od marca 2005 r. do stycznia 2006 r. i objęła swoimi działaniami 260 os. w wieku 15 – 24 lata z terenu woj. podlaskiego /m.in. z Białegostoku, Wasilkowa, Łomży, Suwałk i Augustowa/. 
Projekt ukończyło 252 osoby,  przy czym: 
- 95 % uczestników kat. I - otrzymało promocję do następnej klasy w roku szkolnym 2004/2005
- 96 % uczestników kat. III - zdobyło dodatkowe kwalifikacje zawodowe
- 94,29 %
zdobyło umiejętności w zakresie języka angielskiego
- 87,79 % uczestników kat. II - podjęło naukę w OHP i tym samym powróciło do systemu edukacyjnego.
- 35 % uczestników EFS  - podjęło zatrudnienie (w formie umowy o prace lub zlecenia).


3. - I edycja projektu

- realizowana była od maja do grudnia 2004 r. w 4 jednostkach Podlaskiej WK OHP w Białymstoku, tj. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach oraz Wasilkowie.
W projekcie wzięło udział  200 os. 15 – 24 lata a ukończyło 193 os., przy czym:
- 30 % uczestników z grupy II /tj. absolwentów OHP/ - podjęło zatrudnienie
- 93 %
uczestników z grupy I /tj. nowoprzyjętych do OHP/ - powróciło do  systemu  edukacji


Rezultaty były monitorowane przez pół roku od zakończenia projektu.


Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej:  www.podlaska.ohp.pl


Koordynator Wojewódzki Projektu:

- p. Elżbieta Dziemianiuk - Dyrektor Operacyjny ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Podlaskiej WK OHP w Białymstoku,
- tel.: /085/ 651 61 87, e-mail: podlaska@ohp.pl


Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2008-06-26 08:31:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Demianiuk Anna
(2008-06-26 09:11:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409