☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Młodzieżowe Centra Kariery

Młodzieżowe Centra Kariery (MCK) to sieć wyspecjalizowanych jednostek, które razem z Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej tworzą ogólnopolski system informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, uwzględniający potrzeby lokalnych społeczności. Misją działania tych jednostek jest wyposażenie młodzieży we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych, w umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego, a także przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży według standardów rozwiązywania tych problemów przyjętych w Unii Europejskiej.

Obecnie na terenie woj. podlaskiego funkcjonują 4 Młodzieżowe Centra Kariery – w Augustowie, Grajewie, Kolnie i Zambrowie. Są to wyspecjalizowane jednostki nadzorowane bezpośrednio przez Dyrektorów Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży (MCK w Grajewie, Kolnie i Zambrowie) i Suwałkach (MCK w Augustowie), świadczące usługi mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży poprzez m.in. uczenie jej umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego. Dwie z tych jednostek (MCK w Augustowie i Kolnie) powstały w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach prowadzonej działalności szczególny nacisk kładzie się na realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej, stąd program MCK zawiera się w czterech podstawowych obszarach tematycznych:

 • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe,
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
 • projektowanie indywidualnych planów działania,
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie.


Oferta MCK to przede wszystkim:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
 • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery,
 • nauczenie technik autoprezentacji,
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron,
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych).


Oferta MCK skierowana jest przede wszystkim do młodych osób poszukujących pracy lub informacji na temat możliwości zdobycia zatrudnienia, tj. między innymi do: bezrobotnych i osób poszukujących pracy w wieku do 25 roku życia, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów i studentów, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych itp., penitencjariuszy opuszczających zakłady poprawcze i karne, żołnierzy kończących służbę.
Cele pracy z adresatami usług MCK to przede wszystkim nabycie przez nich:

 • umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego i podejmowania konkretnych działań w jego zakresie,
 • umiejętności poszukiwania ofert pracy oraz odnajdywania nisz rynkowych dla własnej działalności gospodarczej,
 • wiedzy niezbędnej do radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian gospodarczo-społecznych i trening umiejętności w tym zakresie,
 • orientacji dotyczącej własnych predyspozycji zawodowych oraz zdiagnozowanie mocnych stron własnej osoby wraz z oceną potrzeby i zasadności ewentualnego przekwalifikowania się,
 • wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji dotyczących drogi edukacyjnej, zawodu oraz wejścia i funkcjonowania na rynku pracy.
   

MCK służą również wsparciem dla kadry pedagogów, wychowawców, rodziców i innych osób chcących pozyskać informacje z obszaru jego działalności.

Zasoby metodyczne MCK to bogaty zestaw książek i czasopism  pomocnych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy oraz cały pakiet informacji zawodoznawczych. W siedzibie MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.

 

Adresy MCK funkcjonujących na terenie woj. podlaskiego:

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY
Al. Kard. Wyszyńskiego 3A, 16-300 Augustów
e-mail: mck.augustow@ohp.pl

POŚREDNIK PRACY:
Ilona Szamatowicz
tel.: 518 392 123

DORADCA ZAWODOWY:
Teresa Gładyszewska
tel.: 515 859 975


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
e-mail: mck.grajewo@ohp.pl

DORADCA ZAWODOWY:
Krystyna Rutkowska
tel. 86 261 00 65

POŚREDNIK PRACY
Anna Bednarko
tel. 86 261 10 43
 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY
ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
tel./fax: 86 278 10 62
e-mail: mck.kolno@ohp.pl

POŚREDNIK PRACY
 

DORADCA ZAWODOWY:
Katarzyna Polkowska-Wilczewska
  

 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY
ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów
e-mail:
mck.zambrow@ohp.pl

DORADCA ZAWODOWY:
Agnieszka Iwanowska
tel. 86 271 11 80

POŚREDNIK PRACY
Izabela Wiśniewska
tel. 86 271 12 15

 

Wytworzył:
Agnieszka Chomicz
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2008-07-07 09:45:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2022-10-31 18:39:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 198801