☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ

 

Kapital

 

       Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  realizowała w terminie 15.09.2008 r. – 28.02.2009 r. na terenie województwa podlaskiego projekt zatytułowany "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Podziałanie 1.3.3.


CEL OGÓLNY PROJEKTU: aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.


CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:

 • udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego, pomoc młodzieży w  wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości,
 • podwyższenie lub nabycie umiejętności obsługiwania się wybranym językiem obcym,
 • nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym, a także dla osób wybranych na poziomie rozszerzonym w zakresie ECDL,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych praktyk zawodowych,
  wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki.

 

ADRESATAMI PROJEKTU była młodzież z województwa podlaskiego (195 osób) w wieku od 16 do 25 lat nieaktywna zawodowo, pochodząca z rodzin wielodzietnych i niepełnych. Różnego rodzaju ograniczenia materialne i środowiskowe uniemożliwiają im uzyskanie umiejętności i kwalifikacji gwarantujących równy start życiowy w stosunku do rówieśników. Ponadto młodzież ta nie posiada kwalifikacji zawodowych lub posiada kwalifikacje zawodowe, ale chce poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia.
Uczestnicy projektu, podzieleni zostali na 13 grup  (każda grupa 15 osób), które realizowały projekt w 9 jednostkach organizacyjnych PWK OHP w Białymstoku. Grupy  podzielono na 3 następujące kategorie:


Kategoria  A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16 -17 lat, spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;


Kategoria B - młodzież w wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia, z powodu braku wystarczających kwalifikacji odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy. Ze względu na poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe grupa została podzielona na dwie podgrupy:


Podkategoria B1 - osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, ale wymagające podwyższenia ich poziomu lub przekwalifikowania;


Podkategoria B2 - osoby nie posiadające kwalifikacji, wymagające nabycia podstawowych umiejętności w drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego (kursu);


Kategoria C -  młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma ukończone 16 lat i co najmniej rok edukacji w ramach OHP. 


W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne /dla wszystkich uczestników/,
 • warsztaty psychologiczne oraz grupowy trening integracyjny /dla wszystkich uczestników/,
 • warsztaty edukacyjne z zakresu wyrównywania zaległości z przedmiotów szkolnych  /dla uczestników z kat. A i C/,
 • zajęcia z lekarzem /dla uczestników z kat. A i C/,
 • zajęcia z prawnikiem /dla uczestników z kat. B/,
 • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym /dla wszystkich uczestników/ ,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym /dla wszystkich uczestników/,
 • szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości  /j. w./,
 • szkolenia zawodowe /dla uczestników z kat. B/,
 • kursy języka angielskiego  /dla wszystkich uczestników/,
 • kursy prawa jazdy  /dla wytypowanych uczestników z kat. B i C/,
 • szkolenia komputerowe (poziom podstawowy) /dla wszystkich uczestników/,
 • profesjonalne szkolenia komputerowe -  ECDL /dla wytypowanych uczestników z kat. B/,

 

NIEODPŁATNIE projekt dla uczestników zapewnił:

 • wyżywienie podczas zajęć /dla wszystkich uczestników/,
 • dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.
  Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali opiekunowie grup z ramienia OHP.

 

Zakładanymi twardymi rezultatami projektu są:

 • ukończenie projektu przez 80% uczestników,
 • nabycie kwalifikacji zawodowych przez 80% beneficjentów z kategorii B,
 • podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez 25% beneficjentów z kategorii B,
 • podjęcie stażu zawodowego przez 60% beneficjentów z kategorii B,
 • wyrównanie zaległości edukacyjnych, uzyskanie promocji do następnej klasy przez 70% uczestników kategorii A,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi przez 80% uczestników,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się programami komputerowymi w ramach ECDL przez 80% uczestników biorących udział w szkoleniu,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem obcym przez 80% uczestników,
 • pozytywne przejście przez egzamin prawa jazdy przez 80% uczestników kursów prawa jazdy.


 

Oczekiwane rezultaty o charakterze miękkim, to:

 • poprawa indywidualnej samooceny, poczucia własnej wartości, aktywizacja postaw,
 • zwiększanie motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy,
 • nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
 • nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy (wzrost wiedzy na temat lokalnego rynku pracy),
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania.


 

JEDNOSTKI PODLASKIEJ WK OHP, KTÓRE REALIZOWAŁY PROJEKT:

 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 30 osób /tj.2 gr.:  kat. B1-15 os. i kat. B2-15 os./
  ul. Dąbrowskiego 22, 15- 872 Białystok
  tel: (85) 652-34-98 fax: (85) 651-61-87
  koordynator projektu – p. Agnieszka Jankiewicz /Dyrektor CEiPM/
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 15 osób /kat. B2/
  ul. Noniewicza 3, 16-400 Suwałki
  tel./fax (87) 566 51 57
  koordynator projektu – p. Elżbieta Augustynowicz /Dyrektor CEiPM/
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 30 osób /tj.2 gr.: kat. B1-15 os. i kat. B2-15 os./
  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel./fax: (86) 216 33 08, (86) 216 33 09
  koordynator projektu – p. Anna Krystyna Siedlanowska /doradca zawodowy/
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania Wasilków - 15 osób /kat. A/
  ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
  tel./fax. (85) 718 54 20
  koordynator projektu – p. Beata Bratumił /z-ca Kierownika OSiW/
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Białymstoku - 15 osób /kat. A/
  ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok
  tel. (85) 653 35 05
  opiekun grupy – p. Katarzyna Kruszewska /st. wychowawca/
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Łomży - 45 osób /tj. 3 gr. w tym Zambrów: kat. A -15 os. i  kat. C – 30 os./
  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel./fax (86) 216 39 79
  koordynator projektu – p. Grażyna Dembek /Komendant ŚHP/
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach - 30 osób /tj.2 gr.: kat. B1-15 os. i kat. B2-15 os./
  ul. Noniewicza 3, 16-400 Suwałki
  tel. (87) 565 09 32, fax. (87) 566 51 57
  koordynator projektu – p. Mirosław Bobrowski /Komendant ŚHP/
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Grajewie - 15 osób/kat C/
  ul. Szkolna 12, 19-200 Grajewo
  tel. (86) 261 03 09
  koordynator projektu – p. Teresa Maciorowska /Komendant ŚHP/
 • Hufiec Pracy w Augustowie – 15 osób /kat. B1/,
  ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
  tel. (87) 644-63-16
  opiekun grupy - p. Adam Siedlecki /Komendant HP/


Koordynator wojewódzki projektu – p. Elżbieta Dziemianiuk /dyrektor operacyjny ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej PWK OHP w Białymstoku
ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok,
tel./fax: (85) 651 61 87

 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2008-10-17 09:54:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Demianiuk Anna
(2010-09-08 12:05:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409