☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ II EDYCJA

 

Logo

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku zrealizowała II edycję projektu pt.: "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Poddziałanie 1.3.3. Projekt realizowany był od maja do grudnia 2009 r. Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się w czerwcu, a zakończyły w grudniu 2009 r.

CEL OGÓLNY PROJEKTU: aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:

 • dostarczenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego przy uwzględnieniu ich indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji;
 • podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym, a także na poziomie ECDL,
 • wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki – w przypadku uczestników kategorii A.

ADRESACI PROJEKTU: młodzież z województwa podlaskiego - 180 osób w wieku od 16 do 24 roku życia nieaktywna zawodowo, pochodząca z rodzin wielodzietnych i niepełnych. Różnego rodzaju ograniczenia materialne i środowiskowe uniemożliwiają jej uzyskanie umiejętności i kwalifikacji gwarantujących równy start życiowy w stosunku do rówieśników. Ponadto młodzież ta nie posiada kwalifikacji zawodowych lub posiada kwalifikacje zawodowe, ale chce poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia. Uczestnicy projektu, podzieleni zostali na 18 grup  (każda grupa liczy 10 osób), które realizowały projekt w 7 jednostkach organizacyjnych PWK OHP w Białymstoku – koordynujących projekt.

Grupy uczestników projektu podzielono na 2 następujące kategorie:

Kategoria  A – młodzież od 16 do 17 lat zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nierealizująca obowiązku nauki, z OHP, lub z poza OHP /tj. ze szkoły zawodowej ze środowiska lokalnego/

Kategoria B – młodzież od 18 do 24 lat nie ucząca się i nie pracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej /nieaktywna zawodowo – nie zarejestrowana w PUP/

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 • Grupowe integracyjne treningi  i warsztaty psychologiczne  oraz  indywidualne  konsultacje z psychologiem /wszyscy/,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym /wszyscy/,
 • szkolenie ABC z przedsiębiorczości /uczestnicy z kat. B/,
 • podstawowy kurs komputerowy /uczestnicy z kat. A/,
 • kurs  ECDL podstawowy /uczestnicy z kat. B/,
 • kursy z języka angielskiego lub niemieckiego /wszyscy/,
 • kursy prawa jazdy /dla wytypowanych uczestników/,
 • zajęcia wyrównawcze /uczestnicy z kat. A/,
 • kursy  zawodowe /uczestnicy z kat. B/,
 • zajęcia ze spec. ds. profilaktyki zdrowia /wszyscy/,
 • zajęcia ze spec. ds. zachowań patologicznych /wszyscy/,
 • zagraniczne staże zawodowe /uczestnicy z kat. B/  - po zakończeniu projektu.

NIEODPŁATNIE projekt zapewnił uczestnikom:

 • wyżywienie podczas zajęć /dla wszystkich uczestników/,
 • dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej

Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali opiekunowie grup z ramienia OHP.

Osiągnięte rezultaty twarde projektu, to m.in.:

 • Ukończenie projektu przez 90% uczestników,
 • Nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniami o ukończeniu kursu zawodowego przez 82% uczestników z kategorii B,
 • Podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez ok. 21 % uczestników z kategorii B,
 • Podjęcie praktyki lub stażu zawodowego przez 61% uczestników z kategorii B,
 • Wyrównanie zaległości edukacyjnych, uzyskanie promocji do następnej klasy przez 32 % uczestników z kategorii A wymagających przedmiotowego wsparcia,
 • Podwyższenie kwalifikacji w zakresie posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi przez 80% uczestników projektu,
 • Ukończenie kursu językowego potwierdzonego certyfikatem przez 80% uczestników.

Osiągnięte rezultaty o charakterze miękkim, to:

 • poprawa indywidualnej samooceny, poczucia własnej wartości, aktywizacja postaw,
 • zwiększanie motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy,
 • nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
 • nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy (wzrost wiedzy na temat lokalnego rynku pracy),
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania.

JEDNOSTKI PODLASKIEJ WK OHP W BIAŁYMSTOKU, KTÓRE REALIZOWAŁY PROJEKT:

 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 20 osób, / 2 gr. z kat. B/
  ul.Dąbrowskiego 22, 15 - 872 Białystok
  tel: (85) 652-34-98 fax: (85) 651-61-87
  koordynator projektu – p. Agnieszka Jankiewicz

   
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 20 osób /2 gr. z kat. B/
  ul. Noniewicza 3, 16-400 Suwałki
  tel./fax (87) 566 51 57
  koordynator projektu – p. Elżbieta Augustynowicz

   
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 20 osób /2 gr. z kat. B/
  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel./fax: (86) 216 33 08, (86) 216 33 09
  koordynator projektu – p. Joanna Filipkowska

   
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania Wasilków - 20 osób /2 gr. z kat. A/
  ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
  tel./fax. (85) 718 54 20
  koordynator projektu – p. Beata Bratumił

   
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Białymstoku - 20 osób /1 gr. z  kat. A i 1 gr. z kat. B/
  ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok
  tel. (085) 653 35 05
  opiekun grupy – p. Katarzyna Kruszewska

   
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Łomży - 40 osób /tj. 3 gr.: kat. A -30 os. i  kat. B – 10 os./
  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel./fax (86) 216 39 79
  koordynator projektu – p. Grażyna Dembek

   
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach - 20 osób /kat. A/
  ul. Noniewicza 3, 16-400 Suwałki
  tel. (87) 565 09 32, fax. (87) 566 51 57
  koordynator projektu – p. Mirosław Bobrowski

   
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Grajewie – 20 osób, /tj. 2 gr.: kat. A -10 os.  i  kat. B – 10 os./
  ul. Szkolna 12, 19-200 Grajewo
  tel. (86) 261 03 09
  koordynator projektu – p. Teresa Maciorowska

Koordynator wojewódzki projektu – p. Elżbieta Dziemianiuk /Dyrektor operacyjny ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Podlaskiej WK OHP w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel./fax (085) – 65 16 187

 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2009-11-24 11:12:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2012-09-26 10:42:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409