☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ III EDYCJA

Logo


Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku od maja do grudnia 2010 r. realizowała III edycję projektu pt.: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Poddziałanie 1.3.3. Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się w drugiej połowie czerwca i trwały do grudnia 2010 r.

CEL OGÓLNY PROJEKTU: aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno-wychowawczych młodych osób w wieku 15-24, zagrożonych wykluczeniem społecznym, która zakłada dostarczenie uczestnikom odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienie podwyższenia umiejętności językowych oraz umiejętności w zakresie obsługi komputera jak również udzielenie im kompleksowego wsparcia wychowawczo-dydaktycznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:

 • poprawa indywidualnej samooceny, poczucia własnej wartości, aktywizacja postaw;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania;
 • nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia;
 • zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz do poszukiwania pracy;
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy;
 • nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych;
 • nabycie umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy (grupa B);
 • podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym;
 • wyrównanie zaległości edukacyjnych (grupa A)

ADRESACI PROJEKTU: Wsparciem w ramach projektu została objęta nieaktywna zawodowo i bezrobotna młodzież z województwa podlaskiego, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lata, tj. 200 os., której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniały samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

KATEGORIE UCZESTNIKÓW

Uczestników projektu podzielono na 2 następujące kategorie:

Kategoria A100 os., tj.  młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, z OHP albo spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki

Kategoria B100 os., tj. młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w ramach kategorii B można zrekrutować do projektu zarówno osoby nieaktywne zawodowo jak i osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

GRUPY UCZESTNIKÓW

Wszyscy uczestnicy (tj. 200 os.) zostali podzieleni na 10 osobowe grupy. Ogółem w projekcie wzięło udział 20 grup (po 10 os. każda), tj.: kat. A – 10 grup, ogółem - 100 os., kat. B – 10 grup, ogółem - 100 os.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKU:

Uczestnicy z Kat. A brali udział w następujących formach wsparcia:

 • Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – (5 h/gr.- wszyscy),
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne – (śr. 2h/os. – 50 os.),
 • Grupowe doradztwo zawodowe – (20h/gr. - wszyscy),
 • Zajęcia z prawnikiem – (5 h/gr. - wszyscy), 
 • Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych – (15h/os. - wszyscy),
 • Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – (30 h/gr. - wszyscy),
 • Kurs językowy –  (60 h/gr. - wszyscy)

Uczestnicy z Kat. B brali udział w następujących formach wsparcia:

 • Grupowe wsparcie psychologiczne - treningi i warsztaty – (5h/gr. - wszyscy),
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne - (śr. 2 h/os. – 50 os.),
 • Grupowe doradztwo zawodowe - (20 h/gr. - wszyscy),
 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym - (śr. 2 h/os. - wszyscy),
 • Zajęcia z prawnikiem – (5 h/gr. - wszyscy), 
 • Kurs przedsiębiorczości – (30 h/ gr. - wszyscy),
 • Kurs ECDL podstawowy – (120 h/gr. - 50 os.),
 • Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – (30 h/ gr. – 50 os.),
 • Kurs zawodowy – ( śr. 150 h/gr. - wszyscy),
 • Kurs językowy – (60 h/gr. - wszyscy),
 • Kurs prawa jazdy – (60 h/os. – 60 os.)

NIEODPŁATNIE projekt dla uczestników zapewniał:

 • wyżywienie podczas zajęć /dla wszystkich uczestników/,
 • dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej

Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali opiekunowie grup z ramienia OHP.

Zakładane rezultaty twarde projektu, to m.in.:

 • nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniami o ukończeniu kursu zawodowego przez 80% uczestników z kategorii B (80 os.: K- 48, M- 32),
 • podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez 20 % uczestników z kategorii B (20 os.: K - 12, M- 8),
 • podjęcie praktyki lub stażu zawodowego przez 60% uczestników z kategorii B (60 os.: K - 36, M – 24),
 • wyrównanie zaległości edukacyjnych, uzyskanie promocji do następnej klasy przez 32 % uczestników z kategorii A wymagających przedmiotowego wsparcia (32 os.: K – 19, M – 13),
 • podwyższenie kwalifikacji w zakresie posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi przez 80% uczestników projektu (160 os.: K - 96, M – 64),
 • ukończenie kursu językowego potwierdzonego certyfikatem przez 80% uczestników (160 os.: K - 96, M – 64),
 • pomyślne zdanie egzaminu na prawo jazdy kat. B przez 48 % os. z kat B (48 os.: K – 28, M – 19 os.)

Zakładane rezultaty o charakterze miękkim, to:

 • poprawa indywidualnej samooceny, poczucia własnej wartości, aktywizacja postaw u 80 % os. (160 os.: K - 96, M – 64),
 • zwiększanie motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych u 80 % (j.w.),
 • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy u 80 % (j.w.),
 • nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych u 80 % (j.w.),
 • nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samo zatrudnienia u 80 % (j.w.),
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy (wzrost wiedzy na temat lokalnego rynku pracy) przez  80 % (j.w.),
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez 80 % (j.w.),
 • wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania u 80 % (j.w.)

REZULTATY PROJEKTYU MIERZONE BĘDĄ PRZEZ 6 MIESIĘCY od jego zakończenia

JEDNOSTKI PODLASKIEJ WK OHP W BIAŁYMSTOKU REALIZUJĄCE PROJEKT:

1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 20 os. /2 gr. z kat. B/
ul. Dąbrowskiego 22, 15 - 872 Białystok, tel: (85) 652-34-98, fax: (85) 651-61-87
koordynator projektu
p. Agnieszka Jankiewicz

2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 40 os. /3 gr. z kat. B i 1 gr. z kat. A,  w tym 2 gr. w Hufcu Pracy w Augustowie/, tj.:
-  CEiPM Suwałki - Kat. B – 20 os. (2 gr.):
ul. Noniewicza 3, 16-400 Suwałki, tel./fax (87) 566 51 57,
koordynator projektu
p. Elżbieta Augustynowicz
-  Hufiec Pracy w Augustowie – 20 os. (1 gr. – kat A, 1 gr. – kat B)
osoba do kontaktów
p. Adam Siedlecki

3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 20 os. /2 gr. z kat. B/
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel./fax: (86) 216 33 08,
koordynator projektu
p. Joanna Filipkowska

4. Ośrodek Szkolenia i Wychowania Wasilków - 40 os. /3 gr. z kat. A i 1 gr. z kat. B, w tym 2 gr. w ŚHP Białystok/, tj.: 

- OSiW Wasilków – 20 os. (2 gr.- kat. A), 
ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, tel./fax. (85) 718 54 20
koordynator projektu
p. Beata Bratumił

- Środowiskowy Hufiec Pracy w  Białymstoku – 20 os. (1 gr. kat. A i 1 gr. kat .B)
ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok ,tel. (085) 653-35-05
osoba do kontaktówp. Katarzyna Kruszewska
 
5. Środowiskowy Hufiec Pracy w Grajewie - 20 os. /1 gr. z  kat. A i 1 gr. z kat. B/
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel./fax (86) 261 03 09
koordynator projektu
p. Teresa Maciorowska

6. Środowiskowy Hufiec Pracy w Łomży - 40 os. /tj. 3 gr.: kat. A -30 os. i  kat. B – 10 os./
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel./fax (86) 216 39 79
koordynator projektu
p. Grażyna Dembek

7. Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach - 20 os. /2 gr. z kat. A/
ul. Noniewicza 3, 16-400 Suwałki, tel. (87) 565 09 32, fax. (87) 566 51 57
koordynator projektu
p. Grzegorz Pilichowski

Koordynator wojewódzki projektu – p. Elżbieta Dziemianiuk 

Wytworzył:
Elżbieta Dziemianiuk
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2010-07-05 11:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Gregorczuk Beata
(2010-12-30 14:07:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409