☰ Menu
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Logo
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku zrealizowała kolejny projekt systemowy OHP w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3.: pod nazwą: „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Główny cel projektu  
          
Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników OHP w wieku 16-20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.

Cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych,
 • zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • nabycie bądź podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • nabycie umiejętności planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • poprawa indywidualnej oceny,
 • wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych prowadzących do podwyższenia samodzielności.

Termin realizacji projektu: maj – wrzesień 2010

Kryteria udziału w projekcie:

Kryteriami kwalifikującymi do udziału w projekcie były:

 • wiek 16-20 lat (40% dziewczęta, 60% chłopcy),
 • uczestnictwo w  OHP,
 • odbywanie przygotowania zawodowego w formie:
  - nauki zawodu w ramach zasadniczej szkoły zawodowej lub nauki zawodu w ramach formy rzemieślniczej,
  - przyuczenia  do wykonywania określonej pracy w ramach gimnazjum,
 • pochodzenie z rodzin/środowisk problemowych, ubogich, niepełnych.

Jednostki Podlaskiej WK OHP realizujące projekt:

 •  Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach ul. Noniewicza 3, 16-400 Suwałki, tel. (87) 565 09 32;
 • opiekun grupy, Mirosław Bobrowski; st. wychowawca ŚHP w Suwałkach

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • Moduł aktywizująco-doradczy – cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej. 
 • Moduł zawodowy obejmował szkolenia specjalistyczne, w których udział brali wszyscy uczestnicy projektu. Zaproponowane szkolenia uwzględniały zapotrzebowanie lokalnych rynków pracy i pozwalały na uzyskanie konkretnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym zaświadczeniem.
 • Moduł językowy obejmował kursy językowe, w których brali udział wszyscy uczestnicy projektu. Podczas zajęć szczególny nacisk położony został na naukę języka „zawodowego”.
 • Lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych – organizowane jako przedsięwzięcie w formie konkursu zawodowego. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu. Konkurs obejmował rywalizację w zawodach, których uczestnicy uczyli się na co dzień. 
 • Centralny sprawdzian umiejętności zawodowych  – organizowany jako przedsięwzięcie  w formie konkursu zawodowego. Uczestnikami byli laureaci sprawdzianów lokalnych (w zawodach: murarz, stolarz, fryzjer, kucharz małej gastronomii) odbywających naukę zawodu.
 • Staże zawodowe – 2-tygodniowe staże zorganizowane u pracodawców w zakładach pracy, w zawodach, w których młodzież odbyła szkolenie zawodowe w ramach projektu. 


                               
Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne

Wytworzył:
Magdalena Guzowska
Udostępnił:
Demianiuk Anna
(2010-07-05 12:58:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupicki Piotr
(2012-09-26 10:36:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 200409