Oferta pracy - Młodszy wychowawca w Hufcu Pracy w Zambrowie

Białystok, 12.10.2021 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
Młodszy wychowawca
w Hufcu Pracy w Zambrowie

Miejsce wykonywania pracy:

ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów

Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, umowa o pracę na zastępstwo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Praca wychowawcza z młodzieżą.
 • Prowadzenie grupy wychowawczej, organizowanie czasu wolnego uczestnikom OHP.
 • Kontakty ze środowiskiem szkolnym oraz rodzinnym młodocianego.
 • Kontakty z pracodawcami zatrudniającymi uczestników Hufca Pracy.
 • Prowadzenie koła zainteresowań i organizowanie zajęć w ramach świetlicy środowiskowej.
 • Organizacja imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.
 • Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe – kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii.
 • Znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel, PowerPoint.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 • Sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność pracy z ludźmi i z dokumentacją biurową.
 • Nastawienie na realizację celów, rzetelność, terminowość.
 • Odporność na stres, elastyczność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (pdf, 281kB).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29 października 2021 r.
 • Decyduje data wpływu do Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem „oferta pracy – młodszy wychowawca w HP w Zambrowie”.

INFORMACJE DODATKOWE

 • PWK OHP jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2800 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie ujętych w protokole z naboru, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty zakończenia naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 • Skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania niezbędne.
Wytworzył:
Anna Szomko-Gierej
(2021-10-12)
Udostępnił:
Rusaczyk Andrzej
(2021-10-12 13:23:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusaczyk Andrzej
(2021-11-02 14:05:33)